กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๑๔-๐๓-๖๒
ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย ๒๙-๑๑-๖๑
บรรยายพิเศษให้กับผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ๒๙-๑๑-๖๑
14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๒๙-๑๑-๖๑
รวมภาพกิจกรรม ๒๕-๑๐-๕๙
ประชุมร่วมคณะอนุกรรมาธิการฯ กับคณะกรรมการสถิติฯ ๒๖-๐๙-๕๙
LSB from Lao เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ๒๕-๑๒-๕๘
Bike for DAD ๐๘-๑๒-๕๘
ประเทศเกาหลี เยี่ยมชมศึกษาดูงานทะเบียนราษฎร์ ๐๘-๑๒-๕๘
วันพ่อแห่งชาติ ๐๘-๑๒-๕๘
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ๒๙-๑๐-๕๘
12 สิงหาคม 2558 ๑๓-๐๘-๕๘
การประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคประชาชน ๐๖-๐๘-๕๘
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ๐๕-๐๘-๕๘
ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ๐๘-๐๖-๕๘
วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558 ๐๖-๐๕-๕๘
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๘-๐๔-๕๘
วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี ๐๗-๐๔-๕๘
มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ๐๒-๐๔-๕๘
งานวันระลึกมหาเจษฎาราชเจ้าฯและวันข้าราชการพลเรือน ๓๑-๐๓-๕๘
รับตรวจประเมิน 5ส ๓๑-๐๓-๕๘
ร่วมสมทบทุนงานรวมน้ำใจสู่กาชาด ๒๘-๑๐-๕๗
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2558 ๒๓-๑๒-๕๗
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 ๐๕-๑๒-๕๗
5ส 5s ๐๕-๑๑-๕๗
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 : วันปิยะมหาราช ๐๕-๑๑-๕๗
ออกดูสถานที่ ICT ชุมชน ตำบลบางกร่าง ๒๙-๑๐-๕๗
จัดประชุมทางไกล (VDO Conference) ๐๖-๑๐-๕๗
ประชุมเรื่อง การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18กลุ่มจังหวัด ๒๙-๑๐-๕๗
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มสอนสมรรถนะ/ศุกยภาพในการปฎิบัติงานโครงการสำมะโน/สำรวจ ๐๖-๑๐-๕๗