พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข
บทวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสังคมจังหวัดนนทบุรี ๐๙-๐๙-๖๓
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS ๐๓-๐๙-๖๒
ชุดข้อมูลพื้นฐาน (การท่องเที่ยว) จังหวัดนนทบุรี ๒๕-๐๓-๖๐
ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ผู้สูงอายุ) จังหวัดนนทบุรี ๒๕-๐๓-๖๐
ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ขยะ) จังหวัดนนทบุรี ๒๕-๐๓-๖๐
ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ข้าว) จังหวัดนนทบุรี ๒๕-๐๓-๖๐
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 ๑๑-๐๒-๕๙
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนนทบุรี ๑๖-๐๗-๕๗
แผนผังสถิติทางการ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 - 5 พ.ศ.2557 ๐๘-๑๐-๕๗
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2558 ๒๔-๐๙-๕๘
บทวิเคราะห์สถานการณ์ตามยุทธศาสตร์ 1-5 ๒๕-๐๓-๕๘
ประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2557 ๐๑-๐๘-๕๗
การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลที่สำคัญฯ ตามผังสถิติทางการ ๒๗-๑๐-๕๗
รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง ความเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ ๒๗-๑๐-๕๗
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ ๑๖-๐๗-๕๗
หนังสือขอความร่วมมือทางวิชาการ ๑๖-๐๗-๕๗
ประชุมย่อย Working Group ๑๖-๐๗-๕๗
ที่มา หลักการและเหตุผลโครงการ ๑๖-๐๗-๕๗