สำรวจภายในจังหวัด

ชื่อ วันที่แก้ไข
รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2562 ๓๐-๐๖-๖๓
โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ๑๗-๐๗-๖๐
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/59 ๑๔-๐๒-๖๐
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/59 ๑๔-๐๒-๖๐
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2556 ๑๗-๐๙-๕๗
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2558 ๒๖-๐๙-๕๙
สำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 จ.นนทบุรี ๐๕-๐๑-๕๘
สำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ ๑๗-๐๙-๕๗
สำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 ข้อมูลพื้นฐาน ๑๗-๐๙-๕๗
สำมะโนธุรกิจและอุตสหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 อุตสาหกรรมการผลิต ๑๗-๐๙-๕๗