แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

IMG 20180423_091724-1IMG 20180423_091617-1     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
    
              ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2540 กำหนดสิทธิของประชาชนในการได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการพร้อมกับการกำหนด หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน โดย คณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีมติ กฎกระทรวง และ ประกาศคณะกรรมการฯ  กำหนดรายละเอียดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
            เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี และดำเนินการตามกฎกระทรวง ประกาศ และมติของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน
    สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่อยู่ในภารกิจได้โดยสะดวก ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ Tel. 02-5800720 ต่อ 103-106 Fax. 02-5800749 ต่อ 104 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            นอกจากการมาขอรับบริการด้วยตนเองแล้วท่านยังสามารถติดต่อขอรับบริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ในทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. โดยสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด   และสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรีได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการสืบค้นข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรีได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ    

 

 IMG 20180423_091933-1