ตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัด

เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

 

ตัวชี้วัดที่  1  การส่งงานโครงการตามคาบเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่  2  ความผิดพลาดของข้อมูล ตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตัวชี้วัดที่  3  การได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในแต่ละโครงการ

ตัวชี้วัดที่  4  คุณภาพข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่  5  การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่