โครงสร้างและอัตรากำลัง

เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี มีดังต่อไปนี้

 • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
 • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
 • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
 • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 • กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

  กลุ่มปฏิบัติการสถิติ

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณข้อมูลสถิติ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นฐาน
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • บริหารจัดการการจัดทำสำมะโน / สำรวจข้อมูล
  • ประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการบริหารจัดการ การจัดทำสำมะโน / สำรวจข้อมูล
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 Recovered p001

Recovered p002

Recovered p003

Recovered p004

Recovered p005