วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและส​​ารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของประเทศ”

พันธกิจ

๑. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

๒. จัดทำสำมะโนหรือสำรวจด้วยตัวอย่าง หรืออำนวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ

๓. บริการข้อมูล องค์ความรู้ วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

๔. พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็นมืออาชีพ

๕. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ​

วัฒนธรรมองค์กร

    "ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช."