ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ


22-7-64


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

การรับสมัครสอบ : ขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง

ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาคาร 3 ชั้น

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

new3รับสมัครวันที่ 23 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564new3

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

***(เว้นวันหยุดราชการ)***


***หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร***

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ (โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร)

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ กรณีที่ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับบัตรประชาชน

***เอกสารสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย***


1. รายละเอียดการรับสมัคร

2. ใบสมัคร

--------