แบบสำรวจ covid 19

ขอเชิญชวนคนเมืองนนท์ร่วมกันตอบแบบสอบสำรวจ

ความต้องการของประชาชน สถานประกอบการในการขอรับการช่วยเหลือ

จากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

( เมษายน )  จังหวัดนนทบุรี

คลิก

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9y2ggm-2azQoVsLRihgWNNRyXyaOimJjuPiUAC7SqOKTqzg/viewform?fbclid=IwAR3BQFaa6bywNb1cLLtLk3nX0KAh3_xdgTRK_mJYeCm-wYPZ3Xze7C-mMWE

 covid19