ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

new3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)new3

***กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์***

ขอให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสอบ (สัมภาษณ์)  ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ รายงานตัว ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3 (หลังเดิม) 

ตามเลขประจำตัวสอบ ในวันและเวลา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว