ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

***คลิก  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับ 1 -2  รายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562

ในเวลา 08.30 - 09.00 น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ชั้น 3