ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๐๓ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

(Management Information System : MIS)

 จังหวัดนนทบุรี

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

รายการชุดข้อมูลกลาง

ชุดข้อมูลกลาง                                      

     - ด้านเศรษฐกิจ

     - ด้านสังคม

     - ด้านสิ่งแวดล้อม

Infographic/การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์  

เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม
bc1DOWNLONDnew3 kkd1DOWNLONDnew3
การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์new3 การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์new3
ab1DOWNLONDnew3
การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์new3