มาตรา9

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 9(1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย  -n/a
มาตรา 9(2) นโยบาย & มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ
มาตรา 9(4) คู่มือ คำสั่ง
มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง มาตร7วรรค2
มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน -n/a
มาตรา 9(7) มติ ครม.
มาตรา 9(8) ประกาศประกวดราคา สอบราคา สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง & มาตรา 9(8) แบบ สขร.1
มาตรา 9(8) สิ่งแวดล้อม สุขภาพ -n/a
มาตรา 9(8) เกณฑ์มาตรฐานโปร่งใส 1.จัดหาพัสดุ 2.บริการ ปชช. 3.บริหารงาน 4.งบประมาณ 5. งานบุคคล 6.ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
มาตรา 9(8) งานวิจัยที่ใช้งบ
มาตรา 9(8) ที่สาธารณะประโยชน์ -n/a
มาตรา 9(8) รายชื่อผู้เข้าอบรม -n/a