มาตรา7

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

มาตรา 7(1) โครงสร้าง & มาตรา 7(2) อำนาจหน้าที่ & มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อ

มาตรา 7(4) กฎ มติ ครม.ข้อบังคับ