โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560

web

power point นำเสนอ 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2Rlfi7Zk6rMMFRDbjNBQjZ3RFE?usp=sharing

1.ความเป็นมา.pdf

2. แผนการปฏิบัติงาน.pdf

3 แบบสอบถาม.pdf

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความแนบนัย และการบันทึกแบบ.pdf

5. หน้าที่เจ้าหน้าที่วิชาการ พนักงานแจงนับ และการมอบหมายงานและการส่งงาน.pdf

6. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน.pdf

แบบสอบถาม_ผู้มีรายได้น้อย.pdf

คู่มือการปฎิบัติงานสนาม

คู่มือเจ้าหน้าที่วิชาการ-ระบบบันทึกข้อมูล

คู่มือพนักงานแจงนับ-ระบบบันทึกข้อมูล

คู่มือการใช้งานระบบการรับสมัคร

ราชกิจจานุเบกษา

pdf-ppt-คู่มือระบบบันทึกข้อมูล_เจ้าหน้าที่วิชาการ.pdf

pdf-ppt-คู่มือระบบบันทึกข้อมูล_พนักงานแจงนับ.pdf

แบบฟอร์มใบขอรับค่าตอบแทน

แบบประกอบกรณีเก็บข้อมูลไม่ได้

ใบสมัครพนักงานแจงนับ

หนังสือขอความร่วมมือ