เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

bc 2

 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ประจำปี 2560

ประกอบด้วย  4 เรื่อง ได้แก่  ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ

ผังข้อมูล mindmap และสถิติมีดังนี้

1   3

4   2

 

Save

Save

Save

Save