เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

และคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดนนทบุรี  ในวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี