ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ 2560

ประกาศลูกจ้างชั่วคราว.pdf