ICT สำหรับคนพิการ

สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนนทบุรี  จัดพิธีมอบการให้บริการของยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานมอบ

12718257 1703937419864221_4441736371909176975_n