เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

การประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่ายภาคประชาชน

(ปราชญ์ชาวบ้าน  และผู้นำชุมชน) ของจังหวัดนนทบุรี

วันที่  4  สิงหาคม  2558