เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

คำประกาศเจตนารมณ์สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

"ต่อต้านการทุจริต  สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

วันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

 

page1

ข้าพเจ้า ............ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า

จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง

ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยึดความยุติธรรม  ความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง

จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน

หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน

จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จะยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกง

เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป