เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

ประชุมเรื่อง การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18กลุ่มจังหวัด

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.30 น. 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ


1414549943510

1414549953932


ใบแผ่นพับ


เนื้อหาในการประชุม