เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มสอนสมรรถนะ/ศุกยภาพในการปฎิบัติงานโครงการสำมะโน/สำรวจ 

ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 ระดับเจ้าหน้าที่สถิติประจำจังหวัด ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2557

ณ โรงแรม ดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ด จังหวัดภูเก็ต

IMG 1362944298132

 

IMG 1348160609516

 

IMG 1371418603440