ประชุมย่อย Working Group

เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

รายงานการประชุม เรื่อง แผนพัฒนายุทธศาสตร์
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 13 มิ.ย. 57
เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ผู้มาประชุม
นายครรลอง ยุทธชัย รองผู้ว่าฯ      ประธาน
นายพินิจ  สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
นายสุพจน์  สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
ทีมที่ปรึกษาสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 1.นายสุธี
 2.ดร.ปรียา
 3.นายใหม่
 4.นายจรัญ
 5.นางสาวกมลวรรณ
ผู้เข้าร่วม
 นายประไพ 
 นายสมเกียรติ
 นางสาวสุมาลี
  

area 1 

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
  ประธานกล่าวเปิดประชุม ทีมที่ปรึกษาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลักดันโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 ซึ่งเริ่มต้นได้ทำการค้นคว้า ศึกษายุทธศาสตร์จังหวัดปัจจุบันบางส่วน มีความไม่สอดคล้องระหว่างแผนการปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ ข้อมูลตัวชี้วัดกระจัดกระจาย ขาดความชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของจังหวัด จึงนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดให้มีความชัดเจน ซึ่งเน้นว่าไม่ได้มาทำการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จังหวัดปัจจุบัน แต่เป็นช่วงเพิ่มเติม เสริมประเด็นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 การเพิ่มเติม เสริมประเด็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัด ทีมที่ปรึกษาและสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ได้ศึกษา ทบทวน และนำเสนอกรอบแนวคิด หลักการ Value Chain ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาตร์จังหวัดทั้ง 5  ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า Value Chain และข้อมูลตัวชี้วัด เป็นอย่างไร สอดคล้องกันหรือไม่ ทำให้เห็นว่าข้อมูลตัวชี้วัดต่างๆ มีความสำคัญและมีความจำเป็น จัดลำดับความสำคัญ ถ้าหากข้อมูลใดไม่มี แต่ต้องใช้ข้อมูล จะได้กำหนดตัวชี้วัดขึ้นมา ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และหากมีข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้น เป็นต้น และสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี มีหน้าที่สนับสนุน check stock data  จัดทำ data list ต่อยอดแนวคิดให้เติมเต็มกรอบยุทธศาสตร์  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
 อนึ่ง ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อจำกัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัจจุบันว่า ตัวชี้วัดบางตัว ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ และบางหน่วยงาน ไม่มีแผนการปฏิบัติงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ตัวชี้วัดบางส่วน ไม่ตอบโจทย์ ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ทั้งนั้นยุทธศาตร์จังหวัดปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ เพียงแต่หากนำแนวคิดของที่ประชุมฯ มาเป็นข้อมูลต้นแบบพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดในอนาคตได้เป็นอย่างดียิ่ง มีการประสานงานระหว่างสำนักงานจังหวัดและสำนักงานสถิติจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
 สำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี มีประเด็นที่สำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น คมนาคม สาธารณูปโภค ยุทธศาสตร์ที่ 2-4 เมืองแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์กลางแห่งการค้านานาชาติ เศรษฐกิจพอเพียง มีประเด็นสอดคล้องที่เน้นเป็นสำคัญ คือ ด้านอุตสาหกรรม -สินค้า OTOP  ด้านเกษตรกรรม -ทุเรียน และด้านเศรษฐกิจ –การท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 5 มีประเด็นที่สำคัญ คือ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา AEC
 สิ่งที่สำนักงานสถิติจังหวัดร่วมกับสำนักงานจังหวัดต้องดำเนินการต่อไป
 1.ปรับเปลี่ยน แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
  2.หา data list data gap แนวทางการพัฒนา(ได้กรอบ VC และอื่นๆ จากทีมที่ปรึกษา) เช่น ต้องเก็บข้อมูลหรือไม่ เก็บข้อมูลถี่ขึ้นหรือไม่ เป็นต้น
 3.ประชุมย่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและรับหลักการ
 4.ประชุมใหญ่โดยมีผู้ว่าและรองฯ ผู้ว่า เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อมีมติรับหลักการ และดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.