ข่าวงานสำรวจเดือนกรกฎาคม 2557

เผยแพร่เมื่อ วันเสาร์, ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

6.โครงการสำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2557

7.โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงาน

   ต่าง ๆ พ.ศ. 2557