vision nonthaburi

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๒ มกราคม ๒๕๕๗

        "นนทบุรี ที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ พร้อมสรรพธุรกิจ ภาคบริการและภาคการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน"

 ↓

พัฒนาให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี

มีความปลอดภัย

พัฒนาภาคบริการของรัฐและเอกชน

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พัฒนาภาคการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สามารถลดมลภาวะได้อย่างต่อเนื่อง

images 7