เราชาว สสช.ทุกคนยึดถือและปฏิบัิติตาม

เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๗ มกราคม ๒๕๕๖