เนื้อหา

สถิติเศรษฐกิจ

ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดนนทบุรี

DOWNLOND

202222

สถิติการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 2560

DOWNLOND

1922222

รายได้จากการจัดเก็บภาษี 2559

DOWNLOND

1522222

สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

DOWNLOND

1822222

สถิติการเกษตรจังหวัดนนทบุรี 2559

DOWNLOND

142222