เนื้อหา

พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

(Management Information System : MIS)

 จังหวัดนนทบุรี

ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์

รายการชุดข้อมูลกลาง

ชุดข้อมูลกลาง                                      

     - ด้านเศรษฐกิจ

     - ด้านสังคม

     - ด้านสิ่งแวดล้อม

Infographic/การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์  

เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม
bc1DOWNLONDnew3 kkd1DOWNLONDnew3
การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์new3 การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์new3
ab1DOWNLONDnew3
การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์new3

  

ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ข้าว) จังหวัดนนทบุรี

 

340020907340020907

 

 

ข้อมูลด้านข้าว >> คลิ๊ก

รายละเอียดข้อมูล Metadata ด้านข้าว >> คลิ๊ก

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านข้าว >> คลิ๊ก

Infographic >>  คลิ๊


 

 

Save

ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ผู้สูงอายุ) จังหวัดนนทบุรี


14114697581411469758

 

 

ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ >> คลิ๊ก

รายละเอียดข้อมูล Metadata ด้านผู้สูงอายุ >> คลิ๊ก

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ >> คลิ๊ก

Infographic >>  คลิ๊ก

Save

ชุดข้อมูลพื้นฐาน (การท่องเที่ยว) จังหวัดนนทบุรี

 

 784485916784485916

 

ข้อมูลด้านท่องเที่ยว >>  คลิ๊ก

รายละเอียดข้อมูล Meta Data ด้านท่องเที่ยว >> คลิ๊ก

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านท่องเที่ยว >> คลิ๊ก

Infographic >> คลิ๊ก

Save

ชุดข้อมูลพื้นฐาน (ขยะ) จังหวัดนนทบุรี

mjjgggjjj

 

 

ข้อมูลด้านขยะ >> คลิ๊ก

รายละเอียดข้อมูล Metadata ด้านขยะ >> คลิ๊ก

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านขยะ >> คลิ๊ก

Infographic >>  คลิ๊ก

Save

Save

Save

Save