เนื้อหา

INFOGRAPHICS

 

                                    

              สารสนเทศสถิติเด่น

01   สถิติสังคม

08  

21


1.  ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดนนทบุรี

2. ขยะเมืองนนท์

3. ผู้สูงอายุในนนทบุรี

4. คดีอุบัติเหตุการจราจรทางบก

5. การทำงานของประชากรไตรมาส3/60

6. ที่อยู่อาศัยของคนเมืองนนท์

7. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ      

8. รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาสที่ 4 2560

9. ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดนนทบุรี  

10. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี

11. การทำงานของประชากรไตรมาส4/60

12. ผลการสำรวจผู้มีรายได้น้อย 

13. สถิติด้านหญิงและชาย 

14.สถิติการเกษตรจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2559 

15.รายได้จากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรพื้นที่นนทบุรี ปี 2559 

16.สรุปรายงานผลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส1/2561

17.ผู้สูงอายุในการทำงาน 

18. สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 

19. สถิติการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 2560 

20. ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวจังหวัดนนทบุรี  

21. ส่องกล้อง มองขยะ เมืองนนท์

22. ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดนนทบุรี

23. รายงานผลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 2/2561

24. Infoรายงานสถิติจังหวัดนนทบุรีปี2561