เนื้อหา

แผนแม่บท2

 

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564) 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/statplan/statplan01-1.html