เนื้อหา

นักศึกษาฝึกงาน

 

ปี 2559  มจพ.+มรภ.สวนสุนันทา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................

 

14339923503981

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentation intern58 

ปี 2558 มจพ.

 

  


 

 

  

ปี 2557  มจพ.+ว.พงษ์สวัสดิ์

 

1401461997760n57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการนักศึกษาฝึกงาน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน
3. ความสอดคล้องกับนโยบาย ความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรีกับสถาบันการศึกษา
4. หลักการและเหตุผล
 ตามนโยบายของ ได้ดำเนินนโยบายให้สถานศึกษามีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การฝึกงานทำให้ นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการณ์จริง ประกอบด้วย การให้เกียรติ และการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการทำให้สถานประกอบการ และสถานศึกษามีความร่วมมือกันดียิ่งขึ้น
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ   
- เพื่อให้ทราบแนวทางการฝึกประสบการณ์จริงในหน่วยงานภาครัฐ  และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
- เพื่อเสริมทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการทำงานให้สามารถนำความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายองค์กรให้เป็นที่รู้จักมากยึ่งขึ้น
- เพื่อเป็นช่องทางในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และปลูกฝังเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
- ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม
- สร้างสรรค์ และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและดี เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป
6. หัวข้อการเรียนรู้
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
1. ภาระหน้าที่และบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในภาพรวม อาทิ องค์กร มาตรฐาน กฎหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2. แผนการปฏิบัติงานสำนักงานสถิติ ในประเด็นต่างๆ เช่น GIS
3. ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผล
4. งานสนาม อาทิเช่น ทักษะการสัมภาษณ์และการกำหนดเนื้อหาการสัมภาษณ์  การใช้ App สำรวจใน Tablet
5. การนำเสนอข้อมูล website
6. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น spss  excel
7. การดูงาน ทัศนศึกษา


พัฒนานักศึกษา
1. การเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานฯ
2. พัฒนาตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การสร้างความอบอุ่นใจและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
3. การบริหารจัดการงานและเวลา
4. เรียนรู้วิชาการสถิติด้วยตนเอง ทบทวน
5. องค์ความรู้ด้านอื่นๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Basic Technical Skill) การค้นหาข้อมูล (search engine)
7. วิธีการอบรม : บรรยายให้ความรู้ การเข้ากลุ่มทำกรณีศึกษา การระดมสมองเพื่อหาคำตอบของปัญหาต่างๆ การฝึกการทำงานจริงในบางเนื้อหาเพื่อให้สามารถนำไปจัดทำได้ การอภิปรายร่วมกัน การให้หลักการในเชิงวิธีการปฏิบัติงานจริง
8. เป้าหมาย (ระบุเวลา/สถานที่/ปริมาณงาน)
เวลาดำเนินงาน  ...
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี
ปริมาณงาน  นักศึกษา …  คน
9. งบประมาณในการดำเนินการ
* ไม่มีค่าใช้จ่าย
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1.นักศึกษารับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์จริง
 2.เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์
 3.ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  สถานประกอบการ กับสถานศึกษาดียิ่งขึ้น 
11. ผลลัพธ์ (Outcome)
 - เพื่อที่จะให้สถานศึกษาผลิตนักศึกษาที่ตรงตามความต้องของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐ  สถานประกอบการจะได้มีนักศึกษาที่ตรงตามความต้องการของแต่ละแห่ง
12. การติดตามและประเมินผล
 1.การสังเกต
 2.แบบสอบถาม
 3.ประเมินผล
  -เวลาการทำงาน 
-ผลการปฏิบัติงาน (assignment) 
-กริยา มารยาท และแต่งกาย
-คุณภาพงาน


13. การปฏิบัติตนระหว่างฝึกงาน
- เวลาฝึกงาน: จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดอื่นๆ
- ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
- ขณะทำงานต้องเซ็นชื่อบันทึกเวลาฝึกงาน โดยทุกสิ้นเดือนให้ผู้ควบคุม/หัวหน้างานลงนาม ต้องส่งใบลาทุกครั้งที่หยุด
- แต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามสถานบันการศึกษาที่ตนสังกัด
- ตั้งใจฝึกงานเต็มที่และสม่ำเสมอ
- เชื่อฟังและเคารพผู้ควบคุมการฝึกงาน
- ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้ห้อง อุปกรณ์ 

14.
เนื้อหา
-ภาระหน้าที่และบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในภาพรวม แผนการปฏิบัติงาน
-การเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานฯ
งานสนามโครงการ
-ประมวลผล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผล
-การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น spss  excel อื่นๆ
-การนำเสนอข้อมูล website joomla
-งานสนาม อาทิเช่น ทักษะการสัมภาษณ์และการกำหนดเนื้อหาการสัมภาษณ์ App ใน Tablet
-ทำ VCD, photoshop , ODK
-ตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชน + ตรวจซ่อมบำรุงรักษา
-การดูงาน ทัศนศึกษา
-เรียนรู้วิชาการสถิติด้วยตนเอง ทบทวน
-องค์ความรู้ด้านอื่นๆ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Basic Technical Skill) การค้นหาข้อมูล (search engine)
-พัฒนาตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การสร้างความอบอุ่นใจและการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
-การบริหารจัดการ
-เรียนรู้วิชาการสถิติด้วยตนเอง ทบทวน